Regulamin działalności

Stowarzyszenia zwykłego WYWROTKA

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wywrotka, zwane w dalszych postanowieniach regulaminu Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Szczecin.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to działanie na rzecz wspólnoty samorządowej w zakresie:

a) Działania na rzecz pożytku publicznego, przedstawianie walorów turystycznych, kulturalnych i rozrywkowych poprzez rozwój działalności charytatywnej oraz promocję i organizację wolontariatu;

b) Aktywizacja mieszkańców miast polskich i mniejszych miejscowości poprzez działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

c) Podtrzymywanie i upowszechnianie świadomości kulturowej i turystycznej regionu poprzez rozwijanie kultury, sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i rozwijania ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwijanie turystyki i krajoznawstwa;

d) Ochrona i promocja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję historycznego i kulturowego dziedzictwa regionu;

e) Działanie na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez tworzenie partnerstw służących kreowaniu i wspieraniu wydarzeń kulturalnych

f) Działania transgraniczne z jednoczesnym zawiązywaniem więzi kulturalno-rozrywkowych na arenie międzynarodowej;

g) Ochrona i promocja zdrowia;

h) Ratownictwo i ochrona ludności;

i) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację imprez i innych zdarzeń oraz eventów dla swoich członków i ich rodzin oraz innych osób fizycznych i prawnych;

b) organizację zebrań, spotkań, wykładów, koncertów itp.

c) współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami oraz władzami samorządowymi, Skarbem Państwa i organizacjami pozarządowymi

d) współpracę z firmami, instytucjami i ośrodkami kultury w Polsce o za granicą w celu realizacji wspólnych projektów;

e) tworzenie partnerstw we wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami publicznymi, społecznymi i prywatnymi;

f) działalność edukacyjną, wydawniczą i informacyjną;

g) podejmowanie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej w terminie najpóźniej 14 dni od daty jej doręczenia.
 3. W Stowarzyszeniu występują następujące formy członkostwa:

a) Członek zwyczajny

b) Członek honorowy

11. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Polski, mająca pełna zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.

12. Członek ma prawo:

a) Czynne prawo wyborcze

b) Bierne prawo wyborcze

c) Korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

d) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

e) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

13. Członek obowiązany jest do:

a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b) Przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) Regularnego opłacania składek.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz Regionu. Decyzje o uzyskaniu tytułu członka honorowego podejmuję Przedstawiciel Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia;

b) śmierci członka;

c) wykreślenia z rejestru członków;

d) wykluczenia z powodu:

– niepłacenia składek przez okres 2-ch miesięcy;

– łamania regulaminu Stowarzyszenia i nieprzestrzegania uchwał

– notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

Decyzję podejmuje Przedstawiciel w formie pisemnej. Uchwała w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka może być podjęta jedynie po uprzednim umożliwieniu mu obrony.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Członków,

b) Przedstawiciel Stowarzyszenia

 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, w wyjątkiem wyborów Przedstawiciela Stowarzyszenia. Wybory na Przedstawiciela Stowarzyszenia są tajne. W innych przypadkach Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie nie będzie połowy uprawnionych można zwołać następne Walne Zgromadzenie, które będzie zdolne podejmować uchwały bez względu na ilość członków obecnych.
 3. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 4. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

a) ustalanie kierunków działania i rozwoju

b) wybór i odwołanie Przedstawiciela

c) przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Przedstawiciela

d) uchwalanie zmian regulaminu

e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

f) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości

g) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

h) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki

i) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

j) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

22. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. Członkowie Stowarzyszenia zbierają się co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i celu zebrania Przedstawiciel powiadamia na piśmie/ lub drogą e-mailową minimum 7 dni wcześniej. Pozostałe spotkania odbywają się w miarę potrzeby.

23. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków.

24. Przedstawiciel jest uprawniony do reprezentacji samoistnej w zakresie zwykłego zarządu. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

25. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz

b) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia

c) zwoływanie zebrania członków

d) kierowanie Stowarzyszeniem

e) planowanie jego pracami.

26. Przedstawicielstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

– rezygnacji (pisemnej)

– odwołania

27. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

a) składek członkowskich

b) dotacji

c) darowizn

d) zbiórek publicznych

e) spadków, zapisów,

f) dochodów z majątku stowarzyszenia

28. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.